Webinář Hra za chvilku

Vyzkoušej si programování hrou

Zaujal tě webinář? Popros rodiče, ať tě přihlásí.

Obálka

Stačí poslat e-mail na adresu prihlaska@hrazachvilku.cz

a v něm uvést vybraný termín

a jméno a příjmení účastníka.

Tři ter­mí­ny pro­běh­ly, dal­ší při­dá­vám. We­bi­nář je jed­no­rá­zo­vý – na kaž­dém ter­mí­nu se dě­lá to­též. We­bi­nář se roz­jíž­dí, pro­to jsou uve­de­né ter­mí­ny zdar­ma a s max. 4 účast­ní­ky:

Kalendář

Pro koho je webinářRozbalit

Kdo jsem jáRozbalit

Vizuální programováníRozbalit

Jak webinář probíháRozbalit

Individuální přístupRozbalit

VybaveníRozbalit

InstalaceRozbalit

Osobní údajeRozbalit

Linka

We­bi­nář po­řá­dá: Ja­ro­slav Ciml, U Sta­di­o­nu 871/4, 373 72 Li­šov, za­psán v živ­nos­ten­ském rej­stří­ku, IČO: 87737248.
tel.: 608 329 147
e-mail: jaroslav.ciml@hrazachvilku.cz

Licence Creative Commons
Ten­to web je dí­lem pod­lé­ha­jí­cím li­cen­ci Cre­ative Com­mons Uveď­te pů­vod-Za­cho­vej­te li­cen­ci 4.0 Me­zi­ná­rod­ní Li­cen­ce.

Ten­to web ob­sa­hu­je ukáz­ky a sním­ky z pro­gra­mů vy­tvo­ře­ných v ja­zy­ce Scratch. Scratch je vy­ví­jen sku­pi­nou Life­long Kinder­garten Group na MIT Me­dia Lab, viz scratch.mit.edu.